Fitxa tècnica
 Destinatari:
 Servei de Vies Locals, Diputació de Barcelona
 Període:
 gener - juny 2006
 Realització:
Ignacio Ferrero Beato
Laura Sala i Martín

El desenvolupament del projecte s’emmarca en una col·laboració entre el LIGIT, i la Unitat d'Estadística i Suport Cartogràfic del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, en la qual el LIGIT du a terme les tasques de suport, assessorament i programació per al desenvolupament i implementació de la primera fase de creació del SIG de Vies Locals. Els treballs a realitzar inclouen:

- L’ Anàlisi de la informació alfanumèrica i cartogràfica existent i la seva adequació per a la integració de la mateixa en el SIG.
- Anàlisi i definició conceptual del contingut i l'estructura de la informació del sistema d'informació geogràfica..
- Definició dels productes cartogràfics a generar, tant els regulars - de creació periòdica - com els que són esporàdics.
- Anàlisi i definició de l'equipament informàtic (maquinari, programari) idoni per a la implementació, desenvolupament i explotació del sistema d'informació geogràfica.
- Definició, disseny i programació de l’aplicació de producció de la cartografia.
- Formació personalitzada en els recursos d'operació i utilització del Sistema d'Informació Geogràfica dels diferents nivells d'usuaris.
- Suport tècnic (per telèfon, correu electrònic i, eventualment, in situ) als usuaris.

A les fases d’anàlisi de la informació cartogràfica i alfanumèrica, i d’adequació d’aquesta informació al SIG de Vies Locals, es va posar de manifest la idoneïtat de definir un model de dades basat en la Referència Lineal. D’aquesta manera la representació dels diferents events o entitats del món real (atributs) associats a les carreteres de la xarxa de Vies Locals, es poden representar mitjançant els processos de segmentació dinàmica, a través de la seva localització relativa al llarg de cadascuna de les carreteres (rutes) de la xarxa.

El model de referència lineal és òptim tant pel que fa a les característiques de les dades d’ús habitual al Servei de Vies Locals (atenent sobretot al seu caràcter dinàmic i a l’elevada variabilitat d’informació) com als avantatges que proporciona poder representar qualsevol tipus d’informació referida a les carreteres de la xarxa, sense necessitat de dur a terme un manteniment exhaustiu i continuat de dades geogràfiques.

A més a més de l’eina de producció cartogràfica, durant el desenvolupament del projecte es va veure la necessitat de desenvolupar una eina que permetés generar les rutes de la xarxa de carreteres de Vies Locals de manera automatitzada, aquesta eina s’ha desenvolupat amb el llenguatge VBA (Visual Basic For Applications) i la utilització de diferents objectes (components) d’ArcObjects.

L’objectiu prioritari del projecte és el de proporcionar als tècnics del Server de vies Locals de la Diputació de Barcelona, una eina que els permeti dur a terme la generació semiautomàtica de mapes temàtics, aquest objectiu s’ha complert a través del desenvolupament i implementació de l’aplicatiu VIESMAP, que permet i agilitza els processos de generació de cartografia als tècnics del Servei de Vies Locals.

Captura de l’aplicació de producció cartogràfica del SIG de Vies Locals ViesMAP
psi15 2

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós