Fitxa tècnica
 Destinatari:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local. Diputació de Barcelona
 Període:
2003-2005
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Ignacio Ferrero Beato
Laura Sala Martín

El Catàleg de metadades de la cartografia digital de la Diputació de Barcelona és un sistema integrat per a la creació, manteniment, intercanvi, publicació i consulta en web dels metadades de la cartografia digital produïda o en ús al si de la Diputació de Barcelona. El desenvolupament del catàleg es du a terme mitjançant la col•laboració entre el LIGIT i l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de la Diputació de Barcelona.

El Catàleg de metadades està format pel conjunt de metadades de la cartografia digital, així com pel conjunt d'eines de producció, intercanvi, emmagatzemament, consulta i visualització dels metadades corresponents a la informació georeferenciada.

Elaboració del perfil de metadades

En l'elaboració del perfil de metadades de l'estàndard ISO 19115 – Geographic Information Metadata, s'han considerat les interrelacions entre l'estàndard ISO 19115 i la resta d'estàndards de la sèrie ISO 19100 sobre informació geogràfica. D'altra banda, les limitacions de l'estàndard ISO 19115 en relació a la descripció del contingut de les dades, s'han solucionat mitjançant la realització d'una extensió de l'ISO 19115; que, basada en l'estàndard ISO 19110 Geographic information ? Feature Cataloguing Methodology, permet la documentació de les relacions entre els elements espacials i les corresponents entitats de l'univers de discussió representades, així com els seus atributs i relacions.

Desenvolupament d’eines de producció de metadades

En el desenvolupament de les eines de producció de metadades, s'han evidenciat les limitacions actuals en l'implementació de l'estàndard ISO 19115. No obstant això, i a l'espera de l'aprovació definitiva de l'estàndard ISO 19139 – Metadata Implementation Specification, s'han considerat els treballs preliminars del mateix per a la seva implementació en el Catàleg.

L'eina principal de documentació de metadades del Catàleg, és l'editor MetaDIBA, que sense limitar-se al programari d'ArcGIS es pot integrar dins la seva arquitectura amb la finalitat d'editar els metadades en l'entorn d'ArcCatalog (aprofitant els avantatges que es deriven de la sincronització, que permet la captura automatitzada de bona part dels metadades derivats de les característiques de les dades espacials). El fitxer xml generat amb l'editor MetaDIBA es basa en l'esquema xml proposat en la versió 0.9 de l'esborrany de l'estàndard ISO 19139; les classes gml definides per l'OGC així com les especificacions del W3C.

Captura de l’eina de producció de metadades MetaDIBA
metadiba1

L’eina d’herència de metadades permetrà dur a terme l’herència de metadades de la sèrie als conjunts de dades que la integren. Facilitant d’aquesta manera la tasca de producció de metadades.

Captura de l’eina de producció masiva de metadades
metadiba2

Desenvolupament del Client web de consulta del Catàleg de metadades

L'eina de consulta i visualització del catàleg s'ha desenvolupat en un entorn web a partir de la generació d'un client lleuger amb tecnologia jsp. La interacció del client amb el catàleg es realitza mitjançant dues estratègies; la consulta amb criteris espacials, temporals i/o temàtics, o mitjançant la navegació a través del contingut indexat del catàleg.

Captura del Client Web de Consulta de Metadades
metadiba3

Desenvolupament de l’Eina de publicació massiva de metadades al Catàleg

L’eina publicar metadades, a més a més de permetre la publicació de fitxers de metadades al catàleg, permet visualitzar l’estat dels fitxers de metadades emmagatzemats al repositori: és a dir, si aquests es troben publicats al catàleg o bé si no ho estan.

Captura de l’eina de publicació de metadades
metadiba4

    

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós