Fitxa tècnica
 Destinatari:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Diputació de Barcelona
 Període:
2002-2003
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Ignacio Ferrero Beato
Anna Jiménez i Pinatella
Laura Sala Martín

Un conjunt intel·ligent de capes d'informació del sòl no urbanitzable
de la província de Barcelona per a la planificació territorial sostenible

El SITXELL vol ser una base de dades cartogràfica i alfanumèrica que ajudi a estudiar, analitzar, valorar i planificar els espais lliures de la província de Barcelona. La base conceptual d'aquesta eina radica en el convenciment que el conjunt d'espais lliures és el sistema territorial bàsic, sobre el qual s'han de situar adequadament els sistemes de sòls urbans, urbanitzables i infrastructures, de forma que es mantinguin les funcions ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques claus d'aquesta xarxa d'espais. Per això, és imprescindible el coneixement de les principals característiques d'aquests espais, tant pel que fa als seus atributs intrínsecs, com els que es deriven dels processos globals de la xarxa d'espais lliures.

Per la Diputació de Barcelona, el producte final del SIGXELL, ha de ser un conjunt de capes, unes d'informació sectorial bàsica i d'altres de síntesi i valoració, que permetin incloure aquests diferents aspectes a l'hora de planificar l'ordenació del territori. A partir de la informació obtinguda, es plantegen bàsicament dues grans línies per a la posada en pràctica de les propostes que sorgeixin del SITXELL. D'una banda, es situen les actuacions que es poden qualificar com a proactives o propositives , on s'emmarca el projecte de l'Àrea d'Espais Naturals per a l'establiment de la Xarxa d'Espais Protegits de Barcelona (Xarxa Barcelona Verda), així com el recolzament als ajuntaments que ho demanin, en la formulació del planejament municipal. D'altra banda, es plantegen les actuacions reactives , és a dir, la resposta als plans i projectes proposats principalment per altres administracions.

 

Objectiu general del SITXELL

 

Un dels objectius bàsics de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona és el de contribuir a la millora del coneixement del sòl no urbanitzable de la província, per poder disposar d'informació i criteris per tal de recolzar el món local en l'ordenació i gestió del seu territori, i reforçar la seva participació en projectes territorials que l'afectin. Per a aconseguir aquest propòsit s'han volgut dotar del "Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures de la província de Barcelona (SITXELL): cartografia i anàlisi dels sòls no urbanitzables" , concebut com un conjunt de capes d'informació que han de contenir la categorització i valoració dels sòls no urbanitzables a partir de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques

 

Contingut del treball contractat

L'estructura bàsica del Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures de la província de Barcelona ha estat creada a partir del conveni signat entre la corporació provincial i el LIGIT amb el propòsit de completar els següents treballs:
1. Anàlisi funcional
2. Anàlisi i definició conceptual del contingut i estructura
3. Anàlisi i definició dels productes
4. Anàlisis i definició del material informàtic i tècnic
5. Anàlisi i implementació de l'estructura interna idònia de la xarxa informàtica
6. Formació a mida als tècnics
7. Suport tècnic
8. Assessorament global

Altres actuacions parcials han servit per determinar els requeriments dels treballs específics a realitzar per part de grups especialitzats (geologia, fauna, vegetació...)

   

Objectius concrets del SITXELL

El Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures permet estudiar, analitzar, valorar i planificar els espais lliures de la província de Barcelona i específicament:
•  La categorització i valoració del sòl no urbanitzable, la diagnosi de la xarxa d'espais lliures afegint a la valoració, les tendències del desenvolupament urbà i les determinacions del planejament urbanístic.
•  Disposar d'informació i criteris per tal de donar suport i assessorament tècnic als municipis en relació a l'ordenació dels seu territori i també intervenint en els projectes territorials que l'afectin.
Disposar d'informació i recursos tècnics per als treballs de la pròpia Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, de l'Àrea d'Espais Naturals, així com a la resta d'àrees de la Diputació quan a projectes d'incidència territorial, avaluació de plans i projectes que afectin els espais lliures.

   

Contingut funcional

El SITXELL, d'acord amb els objectius indicats presenta quatre grans tipus de funcionalitats:
•  Capacitat de gestionar i emmagatzemar de forma estructurada i corporativa grans volums d'informació cartogràfica amb els corresponents atributs temàtics associats.
•  Plena funcionalitat d'anàlisi espacial (àlgebra de mapes) i avaluacions multicriteri, de forma massiva i sistemàtica sobre grans volums d'informació territorial.
•  Capacitat de consulta i visualització de la in formació, de forma amigable, àgil i distribuïda, par part d'un conjunt d'usuaris definits
Producció cartogràfica de qualitat, ràpida i còmoda, a partir d'entorns amb prestacions de simbolització i edició interactiva avançats.

 
sitxell 2
 

Continguts i organització lògica de la informació

La informació territorial del SITXELL és en la major part cartogràfica, per bé que amb un conjunt important d'atributs temàtics associats, amb una escala de referència 1:50000, atès que, per a la finalitat d'anàlisi i diagnosi global de la província, proporciona suficient grau de detall i alhora resulta viable per volum i esforç de producció. La informació es divideix en quatre grups, atenent a la seva naturalesa (permanent o temporal), origen (de base, original, derivada, resultant d'anàlisi) i freqüència d'ús o rellevància dins del projecte (nuclear o complementària:
•  Cartografia de referència : (topogràfica i ortofotomapes) 1:50000, 1:25000
•  Nucli central : Informacions temàtiques per diagnosi d'espais lliures, que pot ser primària (ex. cartografia d'hàbitats) i derivada a partir d'aquella que pot ser adquirida, generada o de resultats.
•  Fons complementari (altres cartografies de vegetació, sèries històriques...)
Nucli d'anàlisi format pels assaigs, resultats intermedis

   

Mòdul de gestió

El volum d'informació que es disposa en el SITXELL, ha fet necessari desenvolupar un aplicatiu a mida que permeti el maneig de la informació de manera fàcil i còmode per a que l'administrador del sistema tingui les màximes comoditats a l'hora de poder gestionar tota la informació disponible.
El fet de que tota la informació del projecte tingui el format definitiu de cobertura d'Arc/Info ha fet que l'Administrador SITXELL s'hagi integrat dins d'ArcCatalog, el gestor d'ArcGIS i programat amb ArcObjects. Així l'administrador de SITXELL disposa d'una nova eina personalitzada que li permetrà d'accedir a les noves funcionalitats programades a tal efecte:
. Capacitat de carregar/actualitzar parts o la totalitat de les diferents capes d'informació que conformen el projecte SITXELL en els següents formats:
. MiraMon
. Export (.e00)
. Shape d'ArcView
. Capacitat d'extreure i exportar parts d'una capa o una capa sencera en format shape, export (.e00) i MiraMon. L'extracció serà possible a partir de:
. l'extensió general
. un full o grup de fulls
. un municipi o grups de municipis
. una comarca
. coordenades
. interactivament (rectangle)
. Possibilitat d'afegir projecció a les cobertures que no en tinguin.
. Possibilitat d'aplicar la nomenclatura correcta definida a partir del model de dades.

 

Editor de metadades

L'Editor de metadades SITXELL és una eina per a facilitar la creació i actualització de les metadades de la cartografia generada. Les metadades són les "dades sobre les dades cartogràfiques" que les descriuen i caracteritzen, aportant informació sobre les seves limitacions, la seva qualitat, el seu propòsit, el seu estat d'actualització, el seu creador i el seu procés d'elaboració.
A fi de poder mantenir una homogeneïtat amb l'entorn de treball d'ArcGIS, l'Editor ha estat dissenyat dins d'ArcCatalog, per tal d'optimitzar els avantatges de la sincronització entre les dades cartogràfiques i les metadades.
Amb l'editor es facilita la feixuga feina d'introducció de les metadades de cada una de les bases cartogràfiques. El fet d'aprofitar les possibilitats que ofereix ArcCatalog, permet que l'encarregat de la introducció de les mateixes es trobi amb molta informació capturada de manera automàtica minimitzant els errors.
Per a la documentació del Catàleg de Metadades SITXELL, s'ha seguit les recomanacions de l'estàndard ISO 11915.

 

Mòdul de consulta

Per facilitar el maneig i la presentació de la informació disponible s'ha desenvolupat mitjançant MapObjects LT 2.0, un visualitzador a mida per al SITXELL amb les següents funcionalitats:
•  Visualització de la cartografia de base mitjançant simbolització específica i acurada.
•  Possibilitat de carregar totes les capes temàtiques corresponents al projecte SITXELL coordinat per la Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial.
•  Gestió de les capes per tal de visualitzar de forma selectiva tant les diferents capes de la cartografia de base com de la temàtica.
•  Possibilitat d'escollir l'escala de visualització.
•  Identificació d'elements.
•  Funcions estàndard de navegació (zoom i desplaçament).
•  Impressió simple de l'àmbit visualitzat.
•  Funcions bàsiques per a copiar i exportar els mapes.
•  Possibilitat de visualitzar la llegenda de les capes de topografia
•  Possibilitat de situar l'extensió de la vista respecte a la província de Barcelona mitjançant un mapa guia.
•  Possibilitat de navegar pel mapa principal a partir del mapa guia.
•  Selecció directa d'elements punxant sobre el mapa.
•  Selecció d'elements mitjançant els seus atributs.
•  Localització de municipis, fulls o d'una coordenada concreta.
•  Generació de mapes de treball a nivell d'un full 1:50.000 o d'un municipi (pensats per a impressions a DIN-A4 o DIN-A3) o de la província de Barcelona (escala 1:150.000).

 

Mòdul d'anàlisi

El mòdul d'anàlisi és un aplicatiu integrat en el programa ArcMap, d'ArcGis 8.2. que permet realitzar tota una sèrie d'operacions d'anàlisi amb cobertures i amb taules que es poden efectuar d'una en una o be de forma concatenada dins d'una mateixa comanda d'ordres.

1. Agrupació.
2. Polígons thiessen (mètode d'interpolació bàsica).
3. Proximitat.
4. Selecció per àmbit geogràfic.
5. Selecció per atribut.
6. Càlcul d'estadístics. Permet, però, un "retallar" previ.
7. Càlcul de nous camps.
8. Càlcul de freqüències. Permet un "retallar" previ.
9. Càlcul d'àrees.
10. Unió de taules.
11. Retallar.
12. Filtre.
13. Gestió de cobertures i taules.
14. Avaluació multicriteri (AMC).

Les operacions d'anàlisi que permeten concatenar-hi d'altres són :

15. Creuament de dues cobertures. Permet a la seva vegada concatenar les operacions de selecció per àmbit geogràfic, filtre i càlcul d'àrea.
16. Reclassificació. Permet concatenar les operacions d'agrupació, de selecció per àmbit geogràfic i càlcul d'àrea.
17. Càlcul d'àmbit d'influència. Permet concatenar les operacions de creuament amb altra cobertura, selecció per àmbit geogràfic, filtre d'àrea i càlcul d'àrea.
18. Vectorització. Després de convertir un "grid" (cobertura de format raster) a una cobertura vectorial de polígons, permet realitzar sobre aquesta una selecció per àmbit geogràfic, un filtre per tamany d'àrea i un càlcul d'àrea per a un camp.

Barra d'eines del mòdul d'anàlisi del SITXELL
sitxell 1

Addicionalment, cal destacar una altra funcionalitat: la creació de models d'operacions. Un model estarà format per un seguit d'operacions d'anàlisi que podrem efectuar posteriorment de forma repetitiva.

 

Resultats

Els aplicatius desenvolupats en aquest projecte constitueixen un complet Sistema d'Informació Geogràfica desenvolupat a mida de les necessitats de la planificació territorial del sòl no urbanitzable a la província de Barcelona.
La informació i els anàlisis generats són la base de productes tangibles com els Criteris d'ordenació i planificació territorial sorgits d'una visió supramunicipal i aplicables a l'àmbit municipal. Igualment es poden generar Criteris de gestió que serveixin d'orientació per tal que els usos agrícoles, ramaders, forestals, turístics, etc., siguin compatibles amb el funcionament ecològic dels terrenys gestionats dins la xarxa d'espais lliures.

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós