Fitxa tècnica
 Destinatari:
Al-Pi Telecomunicacions
 Període:
2007
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Ignacio Ferrero Beato
Laura Sala Martín

El desenvolupament del projecte s’enmarca en una col·laboració entre el LIGIT (UAB) i Al-Pi Telecomunicacións per a realitzar les tasques de disseny i implementació de la base de dades per l'emmagatzemament de la infraestructura tècnica necessària per a l'explotació i gestió de la xarxa de fibra òptica d'Al-Pi Telecomunicacions, i d'una aplicació a mida sobre AutoCAD Map per a la seva explotació i gestió.

L'arquitectura principal del sistema es basa en ORACLE + AutoCAD. Concretament s’utilitza la versió Oracle 10g Locator, i AutoCad Map 3D 2008.

Disseny i implementació de la base de dades

Per a l’elaboració del Model de dades de la xarxa de fibra òptica s’ha seguit una metodologia basada en la definició del model conceptual de la xarxa per posteriorment crear el model físic amb els corresponents fitxers SQL’s de generació de la base de dades. Per a la generació del model físic es van establir unes regles per a l’estandarització de la nomenclatura dels diferents elements de la base de dades de la xarxa.

A fi i efecte de dotar d’intel·ligència la base de dades, s’han generat unitats de programa; disparadors (Triggers), procediments (Stored Procedures) i seqüències, en llenguatge PL/SQL, (llenguatge de programació propi d’Oracle que combina SQL amb les característiques d’un llenguatge estructurat). Aquestes unitats de programa s’emmagatzemen com a part de l’estructura de la base de dades relacional per tal d’implementar la integritat i les regles de negoci que ha de garantir la base de dades.

S’ha utilitzat també la tecnologia XML en Oracle, per l’emmagatzemament de les especificacions de diferents elements de la xarxa (cables, repartidors i caixes), que es desen en columnes de les classes d’elements que descriuen.

Un exemple que explica els avantatges de la utilització d’unitats de programa (disparadors i procediments) i la tecnologia XML en Oracle, és la la generació automàtica de tots els elements que formen part d’un cable de fibra òptica d’un tipus determinat (corones, tubs, fibres) així com de les seves connexions, quan l’usuari realitza l’estesa d’un cable. Totes aquestes operacions es realitzen al nivell de la base de dades, de manera que la inserció del cable es pot fer desde qualsevol client ja que la intel•ligència resideix a la pròpia base de dades.

Client a mida sobre AutoCad Map 3D 2008

Per al desenvolupament del client s’ha utilitzat el llenguatge VBA (Visual Basic for Applications) integrat en el propi AutoCad Map. A més a més s’han desenvolupat utilitats en llenguatge Visual Basic .Net per a la utilització dels objectes FDO.Net que permeten la “comunicació” entre les dades espacials emmagatzemades en Oracle 10g i el client AutoCad Map. Aquestes utilitats es carreguen com a llibreries dins del client.

gisignet1El resultat dels treballs per al disseny i implemantació de l’aplicació a mida sobre AutoCad és el client GISIGNET, el client s’ha concebut de tal manera que l’usuari pugui desenvolupar totes les funcionalitats proporcionades pel client d’AutoCad Map amb les eines del propi client d’AutoCad Map. Així doncs, GISIGNET s’integra en el client aportant només aquelles eines que són específiques per a les funcions de gestió de la xarxa de fibra òptica d’Al-Pi. Amb tot, s’ha desenvolupat una barra d’eines que incorpora les funcions específiques de GISIGNET.

El client permet la navegació horitzontal i vertical pels diferents elements de la xarxa de fibra òptica en els tres nivells clarament diferenciats: Traça-Connexió de traça, Cable –Connexió de cable, Fibra-Connexió de Fibra, a través dels diferents formularis d’edició, que permeten a més a més les funcionalitats d’edició de nous elements, modificació i eliminació.

Captura del quadre de diàleg d'Edició de Cables de l'aplicació GISIGNET
gisignet2

A més a més incorpora el diàleg de gestió de connexions on s’hi desenvolupen les funcionalitats de gestió de la fibra òptica; a partir de la selecció d’una connexió de traça el diàleg permet tenir una visió global de les diferents connexions que s’estableixen entre els cables que entren a la connexió, i desenvolupar les diferents funcionalitats de connexió i desconnexió tan en els nivells de cable com de fibra òptica.

Captura del quadre de diàleg de Gestió de Connexions de l'aplicació GISIGNET
gisignet3

 

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós