Fitxa tècnica
 Destinatari:
Consell Comarcal del Bages
 Període:
2006-2007
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Ignacio Ferrero Beato
Jesús Martínez Marín
Miguel Ángel Vargas García

Finalitat i objectiu

Projecte que consiteix en la realització d'una sèrie de treballs amb la informació obtinguda a l'inventari de camins de la comarca del Bages per a millorar la seva gestió. Els treballs consiteixen en la migració de capes d'informació geogràfica i alfanumèrica a una nova geobase de dades d'ArcGIS 9, que inclou les bases cartogràfiques de l'inventari de camins i la base topogràfica 1:5000 (fulls inclosos dins la comarca del Bages), existents al Servei de Medi Ambient i Cartografia del Consell Comarcal del Bages.

Captura del disseny UML de la Geobase de dades corporativa
bagcam1

Tasques a realitzar

Tasques a realitzar (en elaboració) per a la migració d'informació cartogràfica i alfanumèrica a una nova geobase de dades d'ArcGIS 9.

(A)
Anàlisi preliminar : de la informació en el seu estat origen.
(B)
Pre-disseny GDB : especificació pormenoritzada del contingut i estructura de les classes de la geobase de dades i la seva correspondència amb les fonts de dades d'origen.
(C)
Disseny UML : elaboració del model UML de la geobase de dades amb eines CASE (MS Visio 2000). Creació del repositori de dades en format MDB (Ms Access).
(D)
Creació GDB : generació de l'esquema de la geobase de dades a partir del repositori. Creació de les classes d'elements especials que contindran anotacions mitjançant processos d'automatització.
(E)
Migració dades : programació de rutines específiques de càrrega de dades per a cada una de les combinacions i situacions identificades de font de dades origen i classe d'elements de destí. Restabliment de l'esquema complet de la geobase de dades.
(F)
Estructuració dades : composició i estructuració de les classes d'elements de l'inventari de camins per dotar de l'estructura necessària per a suportar operacions de segmentació dinàmica.
(G)
Documentació : documentació del procés de creació i càrrega de dades de la geobase de dades.
(H)

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós