Durant l'any 2014 diverses unitats docents, de recerca, tècniques i administratives de la UAB han treballat conjuntament i sumat recursos per tal de formalitzar la contractació d'una Llicència Campus del programari SIG d'ESRI Inc. per un període de 3 anys. Les unitats UAB que participen d'aquesta iniciativa col·laborativa, impulsada pel Departament de Geografia i el LIGIT, són:

Accés a programari:

 
Creació del centre de recursos de la Llicència de Campus a www.uab.cat/ligit/campus.htm
 
Organització de l'accés i distribució del programari, en coordinació amb l'APSI.
 
Instruccions d’accés a servidor de llicències, instal·lació i configuració.
 

Sol·licitud de llicències per ús autònom (fora del campus).

 

Accés a ArcGIS online:

ArcGIS online: gestió de compte organització (general).
 
Administració descentralitzada de grups i usuaris.
 
Generació i proporció d’informació geogràfica de referència.
 

Accés a Formació:

Gestió Master Code per accés a Virtual Campus ESRI i formació presencial.
 
Organització i promoció d’accions formatives específiques i pròpies.
 

Suport i assistència tècnica:

Suport tècnic propi.
 
Interlocució general i tècnica amb el suport tècnic d'ESRI a través dels especialistes SIG.
 
Definició d'eines de comunicació i notificació (llista de distribució) per a la comunitat d'usuaris.
 

L'acord aconseguit permet que tota la comunitat UAB (estudiants, docents, investigadors i personal de gestió i administració) pugui tenir accés obert a les llicències de programari de la plataforma ArcGIS, sistema d'informació geogràfica professional amb major extensió en el món professional, i serveis complementaris, com formació, i permet l'ús per a docència, recerca i administració i gestió.

Podeu fer arribar qualsevol consulta o suggeriment a través del formulari de consulta.