El Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, actualment Màster en Geoinformació, aplicacions i gestió, està coorganitzat pel Departament de Geografia de la UAB i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El LIGIT ha estat la seva seu des del 1997 i fins el 2017, participant activament en la coordinació, docència i en la tutoria dels projectes fi de màster. A partir del curs 2017-2018, el postgrau ha sigut reconegut com a oficial i actualment la seva gestió i organització és portada directament des del Depatament de Geografia. Actualment el LIGIT continua col·laborant en la docència i coordinació amb la participació del seu personal, i també segueix oferint la seva expertesa i disponibilitat com a servei especialitzat en tecnologies de la informació geoespacial.

Des del curs acadèmic 2015-2016 el màster es realitza anualment. Aquest programa d'especialització i clara orientació professional va dirigit a tots els graduats, enginyers superiors i arquitectes o equivalent que mostren interès per professionalitzar-se en el món de les TIG. També és obert a certes enginyeries tècniques com són les d'agricultura, forests, topografia o informàtica. El màster ofereix 25 places, sent comú rebre estudiants de fora de l’àmbit de Catalunya, fins i tot de països europeus i llatinoamericans, per lo que el màster té una bona projecció estatal i internacional.

Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (MTIG)

El màster s’estructura en dos itineraris que obeeixen a dos perfils professionals ben definits. D’una banda un perfil d’analista / programador SIG, on es centra la participació del personal del LIGIT LIGIT, on es desenvolupen les capacitats per a poder portar a terme el disseny, desenvolupament i implementació d’aplicacions TIG, així com la gestió de projectes. De l’altra, un perfil de gestor de serveis TIG o sistemes, capaç de dissenyar, implementar i gestionar serveis i sistemes d’informació geoespacials. El programa de màster dona resposta a les necessitats del sector de les TIG, que demanda professionals capacitats per:

- Assolir la plena integració dels SIG amb la resta de tecnologies de la informació: gestió unificada de bases de dades i fonts d’informació.
- Desenvolupar solucions informàtiques multiplataforma per a consum en aplicacions clients sobre qualsevol dispositiu (desktop, web, mòbil).
- Generalitzar la facilitat d’ús dels programes de visualització i explotació de la informació, actualment a l’abast de la major part d’usuaris no especialitzats que en fan ús per a necessitats pròpies.
- Aprofitar l’abundant oferta d’informació, cartogràfica digital o de dades alfanumèriques georeferenciades, per crear serveis i aplicacions d’alt valor afegit.

El màster ofereix un programa i continguts pràctics, actualitzat i en continua revisió, amb un mòdul comú per establir les bases de les TIG, i mòduls d’especialització per definir els perfils de desenvolupador d’aplicacions i gestor de la geoinformació. Per acabar, els estudiants han de realitzar un projecte fi de màster en col·laboració amb una entitat externa, que durant un període de 2 mesos permet als alumnes executar un projecte real i aplicar els procediments i metodologies aplicats durant el curs. Al llarg dels 20 anys de col·laboració i realització del màster des del LIGIT, fins l'any 2017, hem pogut transmetre el nostre coneixement a més de 225 graduats i hem coordinat la col·laboració amb més de 100 entitats.