Fitxa tècnica
 Destinatari:
UNI2 Telecomunicaciones S.A.U.
 Període:
2003-2004
 Realització:
Joan Nunes i Alonso
Ignacio Ferrero Beato
Miguel Ángel Vargas García

Projecte desenvolupat a Barcelona i implementat a la seu central d'Uni2, a Madrid, amb la finalitat de portar a terme la migració del Sistema d'Informació Corporatiu, en tecnologia SDE 3 i programari ArcView 3, ArcInfo 7 i CadClient, cap a la nova tecnologia de ESRI (ArcGIS 8.3).

Captura del disseny UML de la Geobase de dades corporativa
uni21

Objectiu

El Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció va realitzar per a Uni2 les tasques de suport tècnic, assessorament i desenvolupament de tot el procés d'actualització tecnològica de la informació geogràfica corporativa del destinatari, amb l'objectiu general d'implementar una nova estructura que havia de permetre l'adaptació i implementació en l'entorn de producció de nous models de dades geogràfiques. Els objectius específics varen ser:

(A)
Anàlisi preliminar (infraestructura tècnica, client-servidor) i definició de l'arquitectura de l'entorn de producció: coneixement de l'infraestructura actual i propostes de millores a implementar.
(B)
Implementació arquitectura client-servidor: instal·lació de l'arquitectura proposada client-servidor en l'entorn d'integració. Verificació de la comunicació i explotació de l'arquitectura client - servidor en l'entorn d'integració.
(C)
Migració SDE 3 o CAD a ArcSDE 8: procés de migració de tota la informació corporativa (dades d'àmbit nacional).

Treballs realitzats 

(A)
- Redacció de la proposta d'arquitectura de l'entorn de producció. Avaluació i caracterització de l'entorn de producció, en termes de llocs de treball i de llicències de programari client.
- Redacció definitiva de l'arquitectura de l'entorn de producció.
(B)
- Redacció d'especificació de protocols d'instal·lació dels elements de programari client-servidor que componen l'arquitectura proposada. Verificació de l'arquitectura implementada i validació preliminar.
(C)
- Anàlisi preliminar de la informació corporativa: geobase de dades SDE 3.x i CAD, estat de l'art i definició de relacions.
- Definició preliminar de la nova estructura de la informació corporativa: predisseny de la geobase de dades.
- Generació del disseny UML, transcripció a repositori de base de dades i redacció de la documentació definitiva de la geobase de dades corporativa en ArcSDE 8.
- Creació de procediments d'automatització per a la creació de la geobase de dades corporativa a través d'ArcGIS i ArcSDE, així com procediments per a la càrrega de dades.
- Instal·lació en l'entorn d'integració de la geobase de dades definitiva.

Visualització de l'estructura de la geobase de dades corporativa generada
uni22

 

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós