Fitxa tècnica
 Destinatari:
 Departament de Treball i Indústria, Generalitat de Catalunya
 Període:
 2006
 Realització:
 Joan Nunes i Alonso
Miquel Àngel Vargas García
Albert Vila i Bonfill
José Quirós Jiménez

 

Aquest projecte es compon d’un conjunt de serveis d’assessorament i d’assistència tècnica per als projectes d’aplicació de la tecnologia de sistemes d’informació geogràfica en curs en el Servei de Planificació de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius que es pretenen assolir són:

A) Assistència tècnica per al desenvolupament i millora dels aplicatius actualment implantats: manteniment i millora dels aplicatius desenvolupats en fases prèvies, i Actualització i millora de cartografia de base que s’utilitza per als aplicatius web (veure projectes fase 1, fase 2, fase 3 de servidors de mapes).

B) Assistència tècnica per a l’anàlisi i explotació de les dades dels establiments industrials afectats per la directiva SEVESO II: anàlisi de diferents vies d’explotació i Creació de rutines d’explotació de les dades independents dels aplicatius web.

C) Definició dels orígens de les franges de seguretat i assignació dels valors segons substàncies emmagatzemades.

D) Introducció de totes les franges de seguretat en el SIE per a tots els establiment de Catalunya de nivell alt: obtenció de la franja de seguretat per a cada un dels 65 establiments de nivell alt de tot Catalunya i programació de les funcions necessàries per a la creació automatitzada del plànol corresponent.

E) Identificació i introducció dels elements vulnerables i molt vunerables que es trobin en un radi d’un quilòmetre de cada un dels establiments de Catalunya: realització de treball de camp per a la identificació dels elements vulnerables i molt vulnerables; definició i implementació d’una base de dades per a emmagatzemar la informació referent a cada un dels elements; Introducció dels elements vulnerables / molt vulnerables en el SIG; Programació de funcions per a la creació de plànols imprimibles representatius de la franja de seguretat per a cada establiment industrial amb la visualització dels elements vulnerables / molt vulnerables i de les fitxes descriptives associades a cadascun d’ells.

Captura del Sistema de Seguritat Industrial SEVESO
seveso

Projectes realitzats (Sistemes)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 1998
 • 1995
 • 1992

> Desarrollo e implantación del Sistema de Información Multiusuario de gestión arqueológica en red SigArq V.2.0


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós


> Assistència tècnica i assessorament en l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) per els projectes d’Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental


> Assistència tècnica per a la revisió i millora del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) implantat en el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament dels projectes d’aplicació de la tecnologia de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).


> Continuació i consolidació de la tercera fase d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.


> Assessorar i avaluar el desenvolupament del Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu del Consell Insular de Menorca i de la Infraestructura de Dades Espacials de Menorca


> Assistència tècnica per al desenvolupament d’eines SIG per implantar a Enginyeria i Gestió d’Infraestructures.


> Assessorament i assistència tècnica per al desenvolupament d’aplicacions SIG per a la gestió i explotació de la informació del programa d’atenció a les Persones Sense Sostre (PSS).


> Assistència tècnica i suport per a la definició, estructuració i implementació del sistema corporatiu per a la gestió de la informació geogràfica disponible a l’Ajuntament de Palamós