Fitxa tècnica
 Destinatari:
 Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Diputació de Barcelona
 Període:
 2004 - 2005
 Realització:
 Ignacio Ferrero Beato
Laura Sala i Martín

 

L'experiència i resultats satisfactoris de la col.laboració entre l'OTPAT i el LIGIT durant els anys 2002 i 2003, corresponents a les fases de constitució i desenvolupament dels instruments d'anàlisi del SITXELL, van permetre prendre en consideració la conveniència de continuar la col.laboració mitjançant una tercera fase orientada a la difusió de resultats i consolidació del sistema d'informació.

Objectiu

El Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció va haver de realitzar per a l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona les tasques de suport tècnic, assessorament i programació per al desenvolupament de la fase de producció de resultats de difusió i de consolidació del Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures (SITXELL) de la província de Barcelona. Els objectius específics varen ser:

- Definició dels productes, concretament el catàleg de productes cartogràfics, a generar pel SITXELL;
- Definició, disseny i programació de l’aplicatiu de producció de cartografia;
- Implementació del Catàleg de productes cartogràfics del SITXELL;
- Ampliació del model de dades a partir de les noves informacions a incorporar;
- Assessorament general per al desenvolupament del SITXELL i integració d'altres projectes SIG;
- Formació personalitzada;
- Suport tècnic als usuaris del SITXELL.

Treballs realitzats 

1.- Definició i elaboració de les composicions de mapes (sèries o documents) de presentació de les informacions de base del SITXELL i dels resultats d'anàlisi generats que es considerin necessàries per a constituir el repertori bàsic inicial de productes cartogràfics del SITXELL: creació de la Memòria documental del catàleg de productes cartogràfics i creació de composicions de mapes de cada un dels productes cartogràfics especificats.

2.- Definició, disseny i programació de l’aplicatiu de producció de la cartografia, juntament amb l'implementació del Catàleg de productes cartogràfics del SITXELL:

- Aplicatiu de producció de la cartografia. Definició de la funcionalitat i arquitectura, disseny d'interfície d'usuari;
- Documentació tècnica d’implementació i configuració de l’aplicatiu (procediments);
- Manuals d’us de l’aplicatiu;
- Sessions de formació dels usuaris finals (10 hores).

3.- Ampliació del model de dades: permetre incorporar a la base de dades del SITXELL, de forma estructurada i normalitzada al model de dades ja implementat, les noves fonts d'informacions previstes.

4.- Assessorament general per al desenvolupament del SITXELL i altres projectes SIG: revisió del pla estratègic de desenvolupament del projecte.

5.- Formació personalitzada: de l’equip de delineació de l’Àrea d’Espais Naturals en el maneig integrat de les eines CAD i SIG per a la creació i producció de cartografia, i dels tècnics dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona en les tasques d’explotació, anàlisi i edició cartogràfica amb eines SIG.

- Curs de formació en el maneig integrat de les eines CAD i SIG per a la creació i producció de cartografia (40 hores)
- Curs d’explotació, anàlisi i edició cartogràfica per als tècnics dels Parcs Naturals (40 hores)

6.- Suport tècnic: donar suport continuat als diferents tipus d’usuaris del SITXELL per tal de poder realitzar les seves respectives tasques en la implantació i operació regular del sistema. També es porta a terme la resolució de necessitats puntuals no previstes en el desenvolupament del SITXELL o sobrevingudes de projectes especifics concurrents.

Projectes realitzats (aplicacions a mida)

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1995